BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
AACR odborná konferencia
Baltimore, Maryland
5.-8. novembra 1995


Mamdooh H. Ghoenum, Drew University of Medicine and Science, Dept. of Otorynolaryngology, 1621 E.120th Street, Los Angelas, CA 90059

BioBran je nový biologický modifikátor odpovede (BMO). Je to extrakt arabinoxylanu z ryžových otrúb, ktorý je enzymaticky modifikovaný na zvýšenie jeho imunomodulačnej funkcie. Päť pacientiek s karcinómom prsníka užívalo BioBran v dávke 3 g denne. Následne sa stanovovala aktivita NK buniek (prirodzených zabíjačov) pomocou 4 hodinového 51Cr separačného testu za použitia K 562 tumoróznych buniek ako cieľových buniek.

Výsledky sú nasledujúce
 • Pacientky mali nízke hladiny bazálnej aktivity NK buniek (13,5-34,9%) v pomere efektor : cieľová bunka - 12 a 100:1, čo bolo signifikantne zvýšené pri užívaní BioBranu (21,1-50,1%), pri rovnakom pomere efektoru k cieľovej bunke
 • Zvýšenie aktivity NK buniek sa zistilo už po 1-2 týždňoch liečby a ďalej narastalo s pokračovaním užívania BioBranu
 • Dve pacientky, ktoré boli do štúdie zahrnuté od skorého začiatku (6-8 mesiacov) sú už v kompletnej remisii
Našim záverom je, že výrazný posilňujúci vplyv BioBranu na NK bunky, za neprítomnosti významných nežiadúcich účinkov, znamená, že BioBran je sľubným BMO. Naviac, imunoterapeutický účinok BioBranu v spojitosti s chemoterapiou môže byť užitočnou liečbou pre pacientov s karcinómom.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon