BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
Mahmood Ghoenum, Ph.D.
Drew University of Medicine and Science, Department of Otolaryngology, 1621 E. 120th Street, Los Angelas, California 90059


Úvod
NK bunky (prirodzené zabíjače) sú charakterizované ako non B, alebo non T bunky, ktorým chýbajú vlastnosti zrelých makrofágov, tvoriacich sa v kostnej dreni, nezávisle od ovplyvňovania týmu. NK bunky hrajú kľúčovú úlohu v rejekcii tumoru, imunitnom dozore, odolnosti voči infekciám a v imunitnej kontrole. Deštrukcia rakovinových buniek NK bunkami zahŕňa radu dejov. Po prvé, NK bunky rozpoznávajú rakovinové bunky. Tento proces si vyžaduje interakciu receptor - receptor. Po druhé, NK bunky uvoľňujú granuly, ktoré vnikajú do rakovinových buniek a napokon ich zabíjajú. NK bunka je potom znova voľná, znova sa môže viazať na ďalšiu rakovinovú bunku a celý proces sa môže opakovať.

Avšak, rakovinové bunky vedia, ako sa brániť v tejto forme bunkovej vojny. Po prvý krát sme v našom laboratóriu zistili, že rakovinové bunky môžu zničiť biele krvinky, a to javom, ktorý sa nazýva fagocytóza .Pozorovali sme tri spôsoby, ktorými sa tak deje. Rakovinová bunka môže okolo leukocytu natiahnuť dve ramená, alebo si vytvorí v sebe otvor v tvare misky, do ktorého je leukocyt vtiahnutý. Tretí spôsob je taký, že rakovinová bunka natiahne dlhé rameno, ktorým leukocyt zachytí a napokon ho vtiahne do seba, kde ho strávi. Naviac, rozsiahla práca iných autorov dokázala, že rakovinové bunky vylučujú imunosupresívne látky, ktoré inhibujú funkciu imunitného systému.

V posledných 25 rokoch sa urobilo veľa pokusov na posilnenie výkonnosti imunitného systému použitím rozličných biologických modifikátorov odpovede (BMO). Tieto látky, pôvodom z baktérií a húb, majú vlastnosti, ktoré zvyšujú imunitu. Naviac, niektoré druhy cytokínov tiež slúžia ako BMO, ako sú napr. interferóny, interleukín-2 a interleukín-12. V spojitosti s týmito BMO existujú dva problémy: 1) toxicita a 2) vývin zníženej odpovede, pričom jedno podanie BMO môže signifikantne vystupňovať aktivitu NK buniek, ale opakované podávanie toho istého BMO vyúsťuje, naopak, do zníženia aktivity NK buniek .Je zaujímavé poznamenať, že BioBran má, v porovnaní s ostatnými BMO, výhody. Nie je toxický a nedokázalo sa pri jeho užívaní žiadne zníženie odpovede, a to počas 4 rokov sledovania pacientov. Táto práca sa vykonala s cieľom skúmať posilňujúce účinky nového BMO, známeho ako BioBran, na funkciu NK buniek a proliferáciu T a B buniek u 32 pacientov. Tumor antigény sa uvedené pri vybraných pacientoch.
 
Pacienti, materiál a metódy
Pacienti
Táto štúdia sa vykonávala s 32 pacientmi so zhubným ochorením. U pacientov boli rozličné typy malignít: karcinóm prostaty (10), karcinóm prsníka (12), mnohopočetný myelóm (5) a leukémia (5). Väčšina pacientov najprv absolvovala debalkizáciu za pomoci konvenčných typov liečby, ako je chirurgický výkon, rádioterapia, alebo chemoterapia.
 
Materiál
BioBran je arabinoxylán extrahovaný z ryžových otrúb, ktorý je enzymaticky spracovaný s extraktom z húb shiitake. Je to polysacharid, ktorý obsahuje 1,4 xylopyranózovú hemicelulózu.
 
Metódy
Liečebný protokol. Pacienti užívali BioBran(3 g denne) perorálne.

Tumor antigény (TA). U každého typu malignity sa TA vyšetrovali pred liečbou BioBranom a 1 mesiac po liečbe.
Tumorózne bunkové línie. K 562, ľudská erytroleukemická bunková línia, sa použila ako cieľ.

Štatistická analýza. Na stanovenie významnosti rozdielov medzi aktivitou NK buniek a odpoveďou T a B buniek na mitogény pred a po liečbe BioBranom sa použil Studentov T-test.
 
Výsledky
Aktivita NK buniek
U pacientov bol celkovo signifikantne nízky stupeň funkcie NK buniek. Znížená aktivita NK buniek sa pozorovala u pacientov s rozličnými typmi malignít, a to nasledovne: pri karcinóme prostaty 11,1 LU; pri karcinóme prsníka 11,4 LU; pri mnohopočetnom myelóme 7,3 LU a pri leukémii 4,3 LU. Štúdie, ktoré sa na lymfocytoch z periférnej krvi vykonali u 12 pacientov, 1-2 týždne po primárnej štúdii, nedokázali žiadny štatisticky významný rozdiel v aktivite NK buniek, v porovnaní s úvodnými výsledkami. Liečba BioBranom mala za následok signifikantné zvýšenie aktivity NK buniek, a to až 10-násobné. Posilňovací účinok BioBranu na imunitu sa zistil pri všetkých typoch malignít: pri karcinóme prostaty 41,9 LU; pri karcinóme prsníka 33 LU; pri mnohopočetnom myelóme 31,9 LU a pri leukémii 51,4 LI. Individuálne sa odpoveď na posilňovací účinok BioBranu odlišovala.
 
Zrnitosť NK buniek
Preparát LyPB- NK buniek, pripravený cytospinovou centrifugáciou, pred liečbou vykazuje nízku, alebo neprítomnú zrnitosť. Na druhej strane, liečba BioBranom vyústila do signifikantného zvýšenia zrnitého obsahu jeden týždeň po liečbe .NK bunky aktivované pomocou BioBranu vykazujú zvýšenie vo väzobnej kapacite a zabíjaní malígnych buniek
 
Proliferácia T a B buniek in vivo
Liečba BioBranom signifikantne zvýšila proliferáciu T buniek, čo potvrdzuje ich odpoveď na mitogény PHA a Con A . Proliferácia B buniek sa tiež zvýšila, čo potvrdzuje ich odpoveď na PWM a mitogén B buniek, a to v porovnaní s východzími hodnotami.
 
Tumor antigény a aktivita NK buniek u vybratých pacientov
U pacientov sa kontrolovali tumor antigény: pri karcinóme prostaty PSA; pri mnohopočetnom myelóme BJB (Bence-Johnesova bielkovina), alebo IGg; pri karcinóme prsníka CEA a snímky axiálnej CT, a to 1 až 2 krát do roka. Analyzovali sa vybraní pacienti s rozličnými typmi malígnych ochorení.

39-ročný pacient, pán K , u ktorého bola diagnostikovaná akútna myeloická leukémia (AML), bol liečený chemoterapiou, pri ktorej došlo k počtu leukocytov na 5,6 (normálny rozsah je od 4,5 do 10,5). Chemoterapia sa u neho vysadila a od januára 1995 začal užívať BioBran. Od toho času bol jeho počet leukocytov v rámci normy. Pacientova východzia hodnota aktivity NK buniek bola 7,9 LU, pričom 1 týždeň po liečbe BioBranom sa zvýšila na 113 LU. Jeho aktivita NK buniek ostala vysoká po celé 4 roky až doteraz.

U pána Y, 52-ročného japonského obchodného manažéra, sa tiež diagnostikovala AML. Nepodstúpil konvenčnú liečbu. Jeho počet leukocytov bol 31. marca 1998 18.700 na 1 ml. BioBran začal užívať od 30. apríla a jeho počet leukocytov klesol na 11 000. Od toho času jeho stav zostal pomerne stabilizovaný.

V roku 1994 pán R prišiel s karcinómom prostaty. Hormonálnou liečbou sa u neho hladiny PSA dostali na 0,1, ale je známe, že tento marker by sa znovu časom zvyšoval. Pacientovi sa aplikoval Biobran-3 a jeho hladiny PSA ostali v medziach normy po dobu posledných 4 rokov.

U slečny M sa v apríli 1995 diagnostikovala recidíva karcinómu prsníka, ktorá sa liečila najprv chirurgicky, po čom nasledovala chemoterapia. Po ukončení chemoterapie začala užívať BioBran a odvtedy boli všetky jej snímky axiálnej CT negatívne. Nedokázala sa recidíva ani pomocou axiálnej CT, ani pomocou biopsií. Pacientkina východzia aktivita NK buniek bola 16,4 LU, ktorá sa po jednom týždni liečby BioBranom zvýšila dvojnásobne. Aktivita NK buniek sa u nej zvýšila až na 128 LU a zostala na vysokej úrovni po celé roky.

Diskusia
Biobran sa považuje za účinný BMO, čo je dokázané indukciou zvýšenia aktivity NK buniek u zvierat a u ľudí. U myší, ktorým sa intraperitoneálne injikoval BioBran, sa dokázalo niekoľkonásobné zvýšenie aktivity NK buniek dva dni po liečbe. Iné štúdie, kde sa BioBran miešal s potravou, ktorou sa kŕmili potkany, sa tiež dokázala zvýšená aktivita NK buniek, v závislosti od dávky. Štúdie sa vykonávali i u zdravých jedincov, ktorí užívali BioBran perorálne. Jeden týždeň po liečbe BioBranom, pri dávke 30 a 45 mg/kg/deň, došlo k 2,3-násobnému zvýšeniu aktivity NK buniek, pričom pri nižších dávkach, 15 mg/kg/deň, sa aktivita NK buniek po jednom mesiaci zvýšila dvojnásobne.

Myslíme si, že by bolo mimoriadne zaujímavé skúmať posilňujúci účinok BioBranu na imunitu u pacientov s malígnymi ochoreniami. Pacienti absolvovali chemoterapiu, alebo rádioterapiu ako debalkizujúcu liečbu, ako bolo nutné. Avšak, ako výsledok týchto terapií došlo k depresii aktivity NK buniek. Pretože existuje potreba prirodzenej imunity v kontrole tumoru, domnievali sme sa, že môže byť klinicky dôležité podporiť aktivitu NK buniek nato, aby zničili ostávajúce malígne bunky, ktoré unikli chemoterapii a rádioterapii. Podporiť aktivitu NK buniek je možné pomocou rozličných BMO. Avšak, použitie mnohých BMO limituje ich toxicita a znížená odpoveď na ne. BioBran je bezpečný produkt a u pacientov sa počas rokov štúdie nevyvinula znížená odpoveď. NK bunky sú senzitívnymi indikátormi aktivácie spôsobenej BMO. Ich monitorovanie sa použilo na zdokumentovanie zmien v aktivite cirkulujúcich imunitných buniek počas liečby týmito látkami. Zvýšenie aktivity NK buniek pomocou BioBranu sa zistilo už po 1-2 týždňoch liečby a pretrvávalo vo vysokých hodnotách pri pokračovaní v užívaní.

Imunoterapia BioBranom, ktorá nasledovala po klasickej liečbe, mala praktickú aplikáciu u 32 pacientov s malígnym ochorením. Paralelne so zvýšením aktivity NK buniek sa u pacientov dokázalo postupné zníženie hladín tumor antigénov, a to bez známok recidívy po dobu 4 rokov štúdie.

Skúmal sa mechanizmus (mechanizmy), pomocou ktorého (ktorých) BioBran zvyšuje aktivitu NK buniek. Na základe našich štúdií, sa zdá, že do aktivácie NK buniek, pomocou BioBranu, sú zahrnuté dva mechanizmy. Po prvé, zvýšenie zrnitosti NK buniek a po druhé, zvýšenie produkcie cytokínov. Čo sa týka zrnitosti, NK bunky našich pacientov mali nízku zrnitosť, alebo v nich granuly celkom chýbali. Je zaujímavé poznamenať, že liečba BioBranom signifikantne zvýšila obsah granúl v NK bunkách. Granuly nie sú lokalizované iba v cytoplazmatickej časti, ale i uprostred jadra a bunkových membrán. Exocytóza NK granúl a sekrécia molekúl tvoriacich póry (perforínov), ktoré sú uložené v cytoplazmatických granulách, môže predstavovať jeden z najdôležitejších mechanizmov pri zabíjaní malígnych buniek systémom NK buniek. Dôležitá úloha granúl pri ničení cieľových tumoróznych buniek NK bunkami sa dokazuje pozorovaním javu, že izolované a purifikované granuly sú lytické pre mnohé typy malígnych buniek. Preto veríme, že zvýšený stupeň zrnitosti NK buniek je dôležitým faktorom v posilňovaní týchto efektorových buniek pomocou BioBranu.

Čo sa týka cytokínov, zistilo sa, že niekoľko cytokínov ovplyvňuje proliferáciu, alebo cytolytickú aktivitu NK buniek. Z nich sú najviac preštudované interferóny (IFN) a interleukín 2 (IL-2) .Supresia aktivity NK buniek u pacientov s malígnym ochorením mala vzťah k defektnej proliferácii lymfokínov. Zdá sa, že posilnenie cytolytickej funkcie NK buniek pomocou BioBranu je paralelné so signifikantným zvýšením hladín rozličných cytokínov. Výrazná granulácia LGL môže hovoriť o sekretorickej funkcii. Nie je známe, či produkcia rôznych lymfokínov je mnohopotenciálovou vlastnosťou jedinej podskupiny LGL. Je viac pravdepodobné, že rozličné podskupiny LyPK, na ktoré sa nechalo BiBran pôsobiť, majú významne zvýšenú produkciu TNF- a IFN- .Naviac, u pacientov s rôznymi typmi malígneho ochorenia sa po liečbe BioBranom dokázalo zvýšenie hladín IL-2, IL-12, TNF- a IFN- (údaje nie sú uvedené), čo naznačuje, že evidentné posilnenie cytotoxicity NK buniek môže byť sprostredkované cytokínmi.

Naša práca primárne poukázala na dramatický účinok BioBranu na NK bunky, hoci existujú dôkazy, získané od zdravých, kontrolných pacientov, že aj funkcie iných buniek imunitného systému, T a B buniek, sú po liečbe zvýšené .V tejto štúdii sme zistili, že u pacientov došlo k zvýšeniu funkcií T a B buniek, čo je dokázané ich proliferačnou odpoveďou na rôzne mitogény. Toto naznačuje, že BioBran spôsobuje celkovú stimuláciu imunity.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon