BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
Interview s Dr. Hiroo Sanadom (profesorom z Katedry vied o biologických výrobách, Fakulta záhradníctva Univerzity Chiba)

Oligosacharid laktulóza sa používa klinicky na zmiernenie príznakov porúch funkcie pečene. Vzhľadom na to sa považovalo za prípadne užitočné podávať oligosacharidy ako prevenciu porúch funkcie pečene. Experimentálne štúdie na potkanoch naozaj ukázali, že ologisosacharidy majú inhibujúci účinok na poruchy funkcie pečene. Záujem Dr. Hiroo Sanadu, profesora biochémie z Katedry vied o biologických výrobách Fakulty záhradníctva Univerzity Chiba sa sústredil na arabinoxylan, ktorý tvorí hlavnú zložku hemicelulózy, polysacharidu získavaného z rastlín, a skúmal inhibujúci účinok produktu BioBran, derivátu arabinoxylanu získaného biologickou úpravou ryžových pliev ošetrených enzýmami z húb šiitake, na poruchy funkcií pečene. Štúdia ukázala, že BioBran účinkuje preventívne proti poškodeniu pečene galaktozamínom, aj keď mechanizmus tohto pôsobenia ostáva neznámy. Dr.Sanada má v úmysle skúmať tento účinok na rôznych poruchách pečeňových funkcií. V tomto článku prinášame interview s Dr. Sanadom o účinkoch BioBranu na poruchy pečeňových funkcií.

Účinky BioBranu potvrdené pri rôznych experimentálne vyvolaných poškodeniach pečene
Prečo ste začali skúmať účinok BioBranu na poruchy funkcie pečene?
Dr. Sanada: Z dvoch hlavných dôvodov.
Po prvé, môj predchodca Dr. Yuko Ayano (profesor emeritus z Univerzity Chiba) zistil, že hemicelulózy, čo sú rastlinné polysacharidy, majú preventívny účinok proti poškodeniu pečene vyvolanému D-galaktozamínom. V tom čase, teda pred 15 rokmi, nebolo možné tento účinok vedecky potvrdiť, kvôli veľmi zlej reprodukovateľnosti.
Po druhé, disacharid laktulóza sa používa ako prostriedok na zmiernenie klinických príznakov poruchy funkcie pečene, čo naznačuje, že oligosacharidy snáď môžu byť užitočné pri prevencii porúch pečeňových funkcií. Boli skúmané preventívne účinky mnohých oligosacharidov proti galaktozamínom vyvolanému poškodeniu pečene u potkanov. Ukázalo sa, že spomedzi nich majú preventívny účinok laktulóza, galaktooligosacharid a rafinóza. BioBran je derivát arabinoxylanu, ktorý je hlavnou zložkou hemicelulózy, ktorá sa nachádza v obilí. Inými slovami, možno povedať, že BioBran sa skladá hlavne z oligosacharidov z arabinoxylanu. Z toho som usúdil, že BioBran má inhibičný účinok na galaktozamínom vyvolané poškodenie pečene.
 
Ako je to so skutočnými účinkami BioBranu na poškodenia pečene?
Dr. Sanada: V našom laboratóriu sme skúmali preventívne účinky zložiek potravy na experimentálne vyvolané poškodenie pečene z hľadiska skôr prevencie vzniku chorôb potravou ako ich liečenia. Podobne ako iné oligosacharidy sme najprv BioBran primiešali do krmiva a podávali sme ho potkanom počas 1 týždňa a až potom sme vyvolali poškodenie pečene galaktozamínom Skupina, ktorej sme podávali BioBran však nevykazovala pokles aktivity transaminázy v sére.
Keďže bolo známe, že BioBran aktivuje NK bunky, domnieval som sa, že pri podaní galaktozamínu možno bola aktivita NK buniek zvýšená a táto zvýšená aktivita zosilnila poškodenie buniek v dôsledku podania galaktozamínu.
Podal som preto BioBran 1 hodinu pred podaním galaktozamínu. Výsledkom bolo, že poškodenie pečene vyvolané galaktozamínom bolo významne menšie. V čase podania galaktozamínu v tomto experimentálnom usporiadaní však nebola ešte aktivita NK buniek zvýšená. To poukazovalo na to, že BioBran možno účinkuje inak, nie iba prostredníctvom zvýšenia aktivity NK buniek.
Inihibičný účinok BioBranu sa pozoroval tak po perorálnom ako aj po intraperitoneálnom podaní.
potom sme rovnakým spôsobom hodnotili inhibičný účinok na poškodenie pečene vyvolané acetaminofenom. BioBran mal rovnaký inhibičný účinok aj na poškodenie pečene vyvolané acetaminofenom.
Potom som urobil ten istý pokus, ale s -naftylizotiokyanátom, o ktorom je známe, že spôsobuje cholestatické poškodenie pčene. Na tento typ poškodenia pečene nemal BioBran inhibičný účinok. Momentálne sa skúma účinok na poškodenie pečene vyvolané tetrachloridom uhličitým.
Možná prevencia akútnej poruchy pečeňových funkcií
 
Čo si myslíte o výsledkoch týchto pokusov?
Dr. Sanada: Galaktozamínom vyvolané poškodenie pečene napodobňuje histopatologicky i klinicky akútnu poruchu pečene vyvolanú vírusmi a používa sa v experimentoch ako model tohto ochorenia. Myslím si preto, že BioBran by mohol byť užitočný v prevencii takýchto akútnych porúch funkcií pečene.
V poruche funkcií pečene spôsobenej vírusmi zohráva do značnej miery úlohu imunitný systém. Poškodenie pečene vyvolané galaktozamínom možno do istej miery obmedziť aj inhibíciou aktivity makrofágov, čo naznačuje zapojenie aj imunitného systému.
Naviac sa predpokladá, že galaktozamín aj acetaminofen indukujú poruchu pečene tým, že spôsobujú nedostatok zložiek, ktoré majú životný význam pre hepatocyty, resp. že tieto zložky inaktivujú.
Aj naďalej zostáva hádankou, ktoré zložky BioBranu inhibujú rozvoj poškodenia pečene a aký je mechanizmus tejto inhibície. V ranných štádiách infekcie vírusovej hepatitídy je výhodné zvýšenie aktivity NK buniek, ktoré zabráni poškodeniu pečene, keďže sa tým inhibuje rast vírusov – NK bunky ničia vírusom nakazené bunky.
Účinnú prevenciu zabezpečuje kombinácia rôznych zložiek
 
Môžete nám, prosím, povedať niečo o výhľadoch Vášho výskumu do budúcnosti?
Dr. Sanada: Domnievam sa, že BioBran obsahuje dve zložky: jedna aktivuje NK bunky a potláča tým rast vírusu hepatitídy, druhá inhibuje poruchy funkcie pečene a nedostatočnosť hepatocytov bez ohľadu na aktiváciu NK buniek, v zmysle prevencie porúch funkcie pečene. Samozrejme, je možné, že obe zložky sú jedna a tá istá.


Naša najnovšia štúdia ukázala, že galaktozamínom vyvolané poškodenie pečene u potkanov bolo možné inhibovať podávaním krmiva s primiešaným oligosacharidom pripraveným enzymatickou hydrolýzou hemicelulózy z obilia. V tomto prípade pravdepodobne nedochádzalo k aktivácii NK buniek. Domievam sa, že správne používanie týchto zložiek by mohlo facilitovať účinnú prevenciu rôznych typov poškodenia pečene.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon