BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
D. CHOLUJOVA, J. JAKUBIKOVA, J. SEDLAK
Laboratórium imunológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, e-mail: exonsedl@savba.sk (prijaté 17. septembra, 2008)


BioBran, enzymaticky modifikovaný arabinoxylán z ryžových otrúb, sa testoval kvôli jeho možným účinkom na in vitro dozrievanie ľudských dendritických buniek (DC). Nezrelé DC (iDC) získané z plastic-adherovaných, pomocou IL-4 a GM-CSF ošetrených periférnych monocytov (Mo), boli ďalej kultivované s cytokínovou maturačnou zmesou 1 (CMM1; TNF-, IL-1 a IL-6) alebo CMM2 (LPS and IFN-), aby sa navodila ich maturácia na zrelé (matDC1 resp. matDC2). Rozdielne koncentrácie BioBran (10, 100, 400 a 1000 μg/ml) boli aplikované v prítomnosti alebo neprítomnosti príslušnej CMM, aby sa zhodnotili účinky BioBran (BioOtrúb) na maturačné procesy DC. BioBran indukoval zrenie iDC, keďže tieto bunky kultivované s IL-4/GM-CSF/BioBran down-regulovanými CD14 a CD1 antigénmi na povrchu buniek signifikantne zvyšovali expresiu maturačného markeru CD83. Bol tiež pozorovaný nárast povrchovej hustoty ko-stimulačných molekúl CD80 a CD86 na iDC v prítomnosti BioBranu. Navyše BioBran indukoval funkčnú maturáciu iDC, čo bolo potvrdené zníženou endocytickou aktivitou iDC. BioBran tiež podporoval maturačný potenciál cytokínových zmesí, keďže aj matDC1 a matDC2 vystavené BioBranu úplne stratili CD14 a neregulované CD83, CD80 a CD86 antigény, v porovnaní s DC maturovanými len so samotným príslušným CMM. BioBran takisto zvyšoval expresiu CD123 antigénu vo všetkých podmnožinách DC.  Čo je však zaujímavé, matDC2 maturované v prítomnosti BioBranu (400μg/ml) vykazovali vyššie hladiny CD123 a najnižšie hladiny CD11c antigénov na povrchu buniek, fenotyp reprezentovaný CD11cdim CD123bright plasmacytoidnou DC populáciou. Tieto dáta demonštrujú, že BioBran je silný podporovateľ dozrievania DC a naznačujú, že BioBran by tak mohol byť užitočným činiteľom na vytvorenie prostredia, ktoré podporuje maturáciu DC.

Kľúčové slová: dendritické bunky, maturácia, BioBran, buffy coat (koncentrát leukocytov po centrifugácii)

Dendritické bunky sú profesionálnymi antigény prezentujúcimi bunkami (APC), ktoré hrajú ústrednú rolu v spustení a regulácii imunitných reakcií, keďže kontrolujú aj vrodené (NK bunky, NKT bunky,  T bunky) aj získané (T a B bunky) rameno imunity [1]. DC zahrnujú podmnožiny buniek s rôznymi charakteristikami, ktoré sú odvodené z prekurzorových buniek kostnej drene. U ľudí, myeloidné a lymfoidné prekurzory môžu dať vzniknúť CD11cbrightCD123dim myeloidným dendritickým bunkám (mDC) resp. CD11cdimCD123bright plasmacytoidným dendritickým bunkám (pDC )[2]. Antigénom nabité DC periférneho tkaniva migrujú cez aferentné lymfatické cievy do drenážnych lymfatických uzlín, kde prezentujú spracované proteínové a lipidové antigény T bunkám aj cez klasické (hlavný histokompatibilný komplex (MHC) trieda I a trieda II) a ne-klasické antigén-prezentujúce molekuly. Neaktivované iDC prezentujú antigény T bunkám, čo v neprítomnosti vhodnej ko-stimulácie vedie k tolerancii [3, 4]. Po stretnutí s patogénmi alebo inými stimulmi spájanými s „nebezpečenstvom“, ako sú cytokíny, produkty poškodených tkanív alebo vlastné lymfocyty, DC prechádzajú procesom aktivácie a zrenia, v ktorom strácajú schopnosť zachytávať Ag, ale získavajú kapacitu aktivovať imunitu. Tento proces maturácie zahrnuje zmeny v morfológii a motilite, translokáciu MHC na povrch buniek, zvýšenú expresiu ko-stimulačných molekúl (CD80/CD86 and CD40) a produkciu cytokínov, ktoré determinujú triedu imunitnej reakcie tým, že selektívne polarizujú vývin efektorových T buniek [5]. Kvôli svojej schopnosti iniciovať, spájať a regulovať aj vrodenú aj získanú imunitu, DC reprezentujú potenciálny nástroj na imunoterapiu rakoviny. Aj mDC aj pDC podľa zistení dokážu infiltrovať niekoľko typov ľudských nádorov, ale väčšina DC infiltrujúcich nádory boli nezrelé DC [6]. Takisto sa ukázalo, že niekoľko tumor-derivovaných faktorov vedie k inhibícii maturácie DC, vrátane IL-10, VEGF, TGF- a PGE2 [7]. DC, ktoré sa stretli s nádorovým antigénom v neprítomnosti pro-maturačného prostredia, zostávajú v nematurovanom alebo semi-maturovanom stave a  môže byť vytvorená tolerogenická reakcia [4]. Preto podnecovanie maturácie DC bolo navrhnuté ako terapeutický cieľ na kontrolovanie tolerancie spôsobenej nádorom (tumor-driven tolerance) a na stimulovanie protinádorovej imunity. BioBran je doplnok stravy, ktorý sa získava reakciou hemicelulózy z ryžových otrúb s viacnásobnými karbohydrátovými hydrolyzačnými enzýmami z húb Shiitake. Aktívna zložka BioBranu je arabinoxylán. Predchádzajúci výskum naznačil, že tento produkt podporuje bunkovú aktivitu „prírodných zabijakov“ (NK buniek) in vitro a in vivo [8, 9]. Cieľom tohto výskumu bolo preskúmať možné modulatórne účinky BioBranu na diferenciáciu a maturáciu ľudských DC in vitro.

Materiály a metódy

Reagenty. V tomto výskume boli použité nasledujúce monoklonálne protilátky (mAbs): fluorescein isothiocyanate (FITC)-spojený anti-humánny CD11c (IgG1) myší mAb, phycoerythrin (PE)- spojený anti-humánny CD14 (IgG1) myší mAb, PE anti-humánny CD45 (IgG1) myší mAb, PE anti-humánny CD123 (IgG1) myší mAb, PE anti-humánny CD80 (IgG1) myší mAb, PE anti-humánny CD83 (IgG2b) myší mAb, PE anti-humánny CD86 (IgG2b) myší mAb, PE anti-humánny CD1a (IgG1) myší mAb, a energy-coupled farbivo (ECD) anti-humánny HLADR (IgG1) myší mAb. Všetky mAbs a izotypovo zladené kontroly boli zakúpené z Immunotech Beckman Coulter. Takisto sme použili nasledujúce cytokíny a ligandy: rekombinačný humánny kolónie granulocytov-makrofágov stimulujúci faktor (rhuGM-CSF; Santa Cruz Biotechnology), rekombinačný humánny interleukín-4 (rhuIL-4; Santa Cruz), rekombinačný humánny interleukin-1(IL-1; Biomol), rekombinačný humánny interleukín-6 (IL-6; Santa Cruz), tumor necrosis factor (TNF Santa Cruz), lipopolysacharid (LPS; Sigma-Aldrich), a interferón (IFN-; Bender MedSystem).

BioBran – denaturovaná hemicelulóza získaná z ryžových otrúb, ktoré sa enzymaticky spracujú extraktom z húb Shiitake (Lentinus edodes). Hlavná chemická štruktúra a aktívna súčasť je arabinoxylán so xylózou vo svojom hlavnom reťazci a polymérom arabinózy vo vedľajšom reťazci. BioBran bol poskytnutý z Daiwa Pharmaceuticals Co. Ltd, Tokio v Japonsku. Roztok z výťažku BioBran sa pripravil rozpustením 1 dávky BioBran 1000 v destilovanej vode na finálnu koncentráciu 10 mg/ml.

Izolácia periférnych krvných monocytov. Monocyty boli izolované z leukocytového koncentrátu zdravých donorov (Národný transfúzny servis, Bratislava) pomocou Pancol centrifugácie gradientom hustoty (1.077 g/ml, PAN-Biotech, Nemecko). Mononukleárne bunky z rozhrania boli zozbierané, dvakrát premyté s PBS a raz v AIM-V kompletnom médiu (Gibco-BRL, Paisley, UK), a potom sa nechali priľnúť v plastových 6-priehradkových platniach na 2 hodiny pri 37 °C, 5% CO2. Neadherované bunky boli jemne odstránené trojnásobným premytím s PBS a raz s AIM-V médiom.

Diferenciácia a maturácia dendritických buniek. Monocyty adherované na plast boli kultivované v 6-priehradkových platniach počas 6 dní v AIM-V kompletnom médiu obohatenom o GM-CSF (1000 IU/ml) na vytvorenie iDC. Čerstvé médium s cytokínmi bolo pridané do bunkových kultúr každý druhý deň. V deň 7 bolo médium vymenené a bunky boli kultivované v kompletnom AIM-V médiu obsahujúcom GM-CSF (1,000 IU/ml) a IL-4 (1,000 IU/ml) v prítomnosti alebo neprítomnosti maturačných stimulov počas ďalších 2 dní. Cytokínová maturačná zmes 1 (CMM1; TNF(10 ng/ml), IL-1 (10 ng/ml) and IL-6 (10 ng/ml)), a cytokínová maturačná zmes 2 (CMM2; LPS (250 ng/ml) a IFN (1000 IU/ml)) s pridaním alebo bez pridania BioBranu (10, 100, 400 a 1000 μg/ml) boli použité ako stimuly pre maturáciu DC na matDC1, resp. matDC2 [10].

Immunofenotypová analýza buniek. Z monocytov derivované DC boli zozbierané, premyté a znova uložené v PBS 0.2% BSA (Applichem). Rovnaké množstvá buniek (50μl/na priehradku) boli pipetované do 96-priehradkovej mikroplatne s „V“ dnom a inkubované s 2 μl relevantného fluórochrómo-konjugovaného mAbs po dobu 30 minút pri 37°C v tme. Na konci inkubácie boli vzorky prenesené do cytometrických skúmaviek a 2μl z 7-amino-actinomycín D (7-AAD; zásobný roztok 1 mg/ml v PBS) v 300μl PBS bol pridaný na označenie neživotaschopných buniek. Vzorky boli inkubované na ľade po dobu 10 minút, chránené pred svetlom a analyzované s použitím Coulter Epics Altra prietokového cytometra.

Rozbor endocytózy s FITC-dextranom. Účinnosť endocytózy bola hodnotená ako bunkové vychytávanie fluoresceínu isothiocyanátu (FITC)-konjugovaného dextranu monocytmi, nezrelé a zrelé DC (matDC1, matDC2) kultivované v neprítomnosti a prítomnosti koncentrácií BioBran (100, 400 and 1000 μg/ml). Pre rozbor endocytózy, 2 x 105 buniek v každej vzorke boli inkubované v AIM-V médiu s 1 mg/ml FITC-dextránu (Mr 40,000; Sigma) počas 60 minút buď pri 37 °C (pre absorpciu) alebo 4 °C (negatívna kontrola). Po inkubácii boli bunky premyté trikrát s ľadovo studenou PBS. Navyše, trypánová modrá (0.2 %) bola použitá na utlmenie FITC fluorescencie viazanej na povrch. Akumulácia FITC-dextránu v bunkách bola kvantifikovaná pomocou prietokovej cytometrie. Neživotaschopné bunky a kontaminujúce lymfocyty boli vylúčené podľa ich vlastností rozptylu a 7-AAD znečistenia. Hodnoty boli vypočítané ako zmena v percente zelenej fluorescenčnej pozitivity medzi bunkovými vzorkami pri 37 °C resp. 4 °C.

Prietoková cytometrická analýza. Vzorky boli analyzované pomocou Epics Altra (Beckman Coulter) štvorfarebného prietokového cytometra vybaveného argónovým laserovým (15 mV) zdrojom operujúcim na 488 nm. Emisia fluorochrómov bola zaznamenaná cez špecifické fluorescenčné filtre pre určité pásma priepustnosti: FITC, 525 nm (FL1); PE, 575 nm (FL2); ECD, 610 nm (FL3); 7-AAD; 675 nm (FL4). Dáta boli analyzované pomocou softvéru WinMDI verzia 2.7 (J. Trotter, Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornia). Pre imunofenotypiu gating bol urobený na side scatteri (SSC; os Y) oproti log-scale oranžovej fluorescencii ECD farbiva (HLA-DR pozitivita; os X), na separáciu reziduálnych lymfocytov. Neživotaschopné (7-AAD-pozitívne) bunky boli vylúčené z analýzy. Priemerne bolo zozbieraných 20 000 buniek v jednej vzorke.

Výsledky

Fenotypická charakterizácia Mo a Mo-derivovaných DC v rozličných štádiách maturácie in vitro. Fenotypická analýza bola vykonaná na potvrdenie diferenciácie a maturačného statusu DC. Ľudské periférne CD14+ Mo boli izolované plastickou adhéziou z leukocytových koncentrátov zdravých donorov a kultivované v prítomnosti GM-CSF a IL-4 počas 6 dní na navodenie ich diferenciácie na iDC. Dodatočné dvojdňové ošetrenie iDC s dvomi rozdielnymi maturačnými cytokínovými koktailmi (CMM1, CMM) bolo použité na získanie 2 odlišných populácií zrelých DC, nazvané matDC1 a matDC2. Ako vidno na obrázku 1, Mo prevažujúco exprimovali CD14 a HLA-DR. Takisto vykazovali nízku CD86 pozitivitu, ale takmer úplne im chýbala expresia CD1a, CD83 a CD80. V protiklade k Mo, iDC down-regulovali CD14, ale silne exprimovali antigén prezentujúcu molekulu CD1a. Boli pozitívne na expresiu ko-stimulačných molekúl CD80 a CD86 a vykazovali marginálnu CD83 expresiu. Zrelé DC (obe matDC1 a matDC2) extenzívne zvyšovali expresiu maturačného markeru CD83 a ko-stimulačnej molekuly CD80 (B7-1) a CD86 (B7-2).

Obrázok 1: Fenotyp Mo a DC v rôznych štádiách in vitro maturácie. Ľudské periférne Mo sa analyzovali pomocu prietokovej cytometrie a boli kultivované s GM-CSF a IL-4 (1000 UI/ml) počas 6 dní, aby sa získali iDC. iDC boli kultivované v prítomnosti GM-SF a IL-4 počas dodatočných 2 dní, buď s CMM1 alebo CMM2 na navodenie ich maturácie na matDC1 a matDC2, v tomto poradí. Na konci sa pozbierali podmnožiny iDC, matDC1 a matDC2, zafarbili sa fluorochrómom-konjugovaným mAbs proti indikovaným antigénom na bunkovom povrchu a analyzovali sa pomocou prietokovej cytometrie. Tento prezentovaný fenotyp Mo a DC je typický pre viac ako päť bunkových kultivácií.

Obrázok 2. Účinok BioBranu na expresiu antigénov diferenciácie/maturácie v DC podmnožinách. Povrchová expresia CD14, CD1a a DC maturačného markeru CD83 bola skúmaná prietokovou cytometriou na HLA-DR pozitívne gated iDC, matDC1 a matDC2. Ukázané je percento bunkovej pozitivity a je reprezentatívne pre tri nezávislé experimenty.

Obrázok 3. Endocytová aktivita Mo a DC populácií. Bunky boli inkubované s FITC-označeným dextránom (1mg/ml) počas 60 minút pri 37 °C a 4 °C (negatívna kontrola). Trypánová modrá bola použitá na uhasenie na povrch viazanej zelenej fluorescencie. Endocytóza bola zhodnotená prietokovou cytometriou ako percento dextrán pozitívnych buniek. Prezentované výsledky sú reprezentatívne pre tri podobné experimenty vykonané na bunkách od rozličných donorov.

BioBran modifikuje expresiu markerov diferenciácie a maturácie na DC. Na skúmanie účinku BioBranu na dozrievanie DC, iDC boli vystavené rôznym koncentráciám (10, 100, 400 a 1000 μ/ml) BioBranu v prítomnosti alebo neprítomnosti príslušnej maturačnej zmesi (Obr. 2). Povrchová expresia CD14, CD1 a CD83 antigénov na iDC, matDC1 a matDC2 boli skúmané flow cytometriou na HLA-DR+ gated bunky. BioBran down-reguloval expresiu monocytových markerov CD14 (Obr. 2A) a antigén-prezentujúcou molekulou CD1a (Obr. 2B) na povrchu iDC, ale extenzívne zvýšil expresiu CD83 (Obr. 2C), markeru zrelých DC. Podobne ako iDC, down-regulácia CD14 a CD1a a up-regulácia CD83 boli pozorované aj u zrelých DC populácií (matDC1 a matDC2) so zvyšujúcimi koncentráciami použitého BioBranu.

BioBran znižuje endocytovú aktivitu iDC. BioBran bol testovaný na jeho schopnosť ovplyvňovať endocytovú aktivitu Mo a Mo-derivovaných DC. Endocytóza bola zhodnotená na základe vychytávania FITC-konjugovaného dextránu pri 37 °C, s negatívnou kontrolou inkubovanou 4 °C. Neošetrené iDC a Mo vykazovali vysokú úroveň endocytovej aktivity (73% resp. 48% FITC-dextrán-pozitívnych buniek), kým obe matDC1 a matDC2 vykazovali jasnú redukciu vychytávania dextrán-FITC (14.9% resp. 5.6%; Obr. 3). Významný pokles endocytovej aktivity iDC kultivovaných v prítomnosti BioBranu bol zistený, keď sa porovnával s kontrolnými iDC a tento účinok BioBranu závisel od dávky (27.7% pre BioBran 100 μg/ml, 17.7% pre BioBran 400 μg/ml, and 14.4% dextrán-pozitívnych buniek pre BioBran 1000 μg/ml; Obr. 3). Podobné výsledky boli pozorované s monocytmi, keď 100 μg/ml BioBran znížilo percento FITC-dextrán pozitívnych buniek na 12.7%.

Obrázok 4. Účinok BioBranu na povrchovú expresiu ko-stimulačných molekúl. Bunková povrchová expresia CD80 a CD86 markerov bola meraná prietokovou cytometriou na iDC, matDC1 a matDC2 populáciách kultivovaných v prítomnosti príslušnej cytokínovej kombinácii bez pridania (kontrolné bunky) alebo s pridaním BioBran v indikovaných koncentráciách. Výsledky sú vyjadrené ako fluorescenčné intenzity (MFI) a sú reprezentatívne pre tri nezávislé experimenty.

Obrázok 5. Účinok BioBranu na povrchovú expresiu CD11c a CD123. Fenotyp bunkového povrchu nezrelej DC (iDC) a zrelej DC (matDC1, matDC2) bol skúmaný prietokovou cytometriou na gated HLA-DR pozitívnych bunkách. Uvedené výsledky sú typické pre tri samostatné experimenty.

BioBran zvyšuje povrchovú expresiu ko-stimulačných molekúl CD80 a CD86. Aby sa mohol zhodnotiť účinok BioBran na expresiu costimulatory molekúl CD80 a CD86, Mo-derivované iDC boli ošetrené počas 2 dní s BioBran (10, 100, 400  μg/ml) alebo maturované s CMM1 alebo CMM2 v prítomnosti BioBran. Expresia CD80 a CD86 na bunkovom povrchu iDC, matDC1 a matDC2 boli skúmané prietokovou cytometrickou analýzou na HLA-DR pozitívnych gated buniek (Obr. 4). Kontrolné matDC2 maturované v prítomnosti LPS a IFN-; vykazovali najvyššie hladiny CD80 (MFI~296), porovnávané s kontrolnými matDC1 maturovanými v prítomnosti IL-1, IL-6, a TNF MFI~201) alebo nezrelé DC (MFI~156). Podobne, matDC2 vykazovali najvyššie hladiny CD86 (MFI~829) v porovnaní s matDC1 (MFI~506) a iDC (MFI~170). BioBran zvyšoval priemer fluorescenčnej intenzity ko-stimulačných molekúl CD80 a CD86 v závislosti na spôsobe dávkovania na všetky DC podmnožiny. V prítomnosti BioBranu v koncentrácii 400μg /ml, MFI z CD80 zvýšenej na 368 pre mDC, 319 pre matDC1 a 260 pre iDC. Dokonca ešte viac BioBran (400 μg/ml) značne zvyšoval CD86 antigén (MFI~1248 pre matDC2, 1027 pre matDC1 a 845 pre iDC).

BioBran up-reguluje interleukín 3 receptor reťazca CD123. Bola pozorovaná up-regulácia CD123, subjednotky ľudského interleukín-3 receptoru evidentne vyjadrená na plasmatoidných DC a down-regulácia adhéznych molekúl DC na bunkovom povrchu mat DC2 bunkách v prítomnosti BioBranu (Obr. 5). BioBran 400 μg/ml indukoval 2-násobné zníženie CD11c pozitivity na matDC1 v porovnaní s kontrolnými bunkami (z 78.9% na 38.7%). V protiklade k tomu BioBran zvyšovalCD123 pozitivitu na iDC, mDC a matDC1 spôsobom závislom na dávke. Najevidentnejší účinok ioBran bolo vidieť na iDC, kde BioBran 400 μg/ml indukoval 5-násobné zvýšenieCD123 pozitivity v porovnaní s kontrolnými bunkami (z 8.1% na 39.9%). V prítomnosti BioBran, iDC, matDC1 and matDC2 podmnožiny vyjadrovali vyššiu hladinu CD123 a nižšiu hladinu CD11c antigénov na bunkovom povrchu, fenotyp reprezentovaný CD11cdim CD123 bright plasmatoidná DC populácia.

Diskusia

BioBran je výživový doplnok získaný z hemicelulózy ryžových otrúb a enzymaticky ošetrený viacnásobnými hydrolyzačnými enzýmami získanými z Lentinus edodes mycelia (huby Shiitake). V predchádzajúcich štúdiách BioBran vykázal imunomodulačné účinky na bunky vrodeného (NK bunky, makrofágy) ako aj získaného (T a B lymfocyty) imunitného systému [11]. BioBran sa ukázal ako silný posilňovač aktivity NK buniek [8, 9, 12], sprevádzanú zvýšenou sekréciou TNF a IFN-. BioBran takisto zvyšoval fagocytózu makrofágov navodením tvorby TNF-, IL-6 a oxidu dusíka [13, 14]. DC sú najúčinnejšími antigén-prezentujúcimi bunkami a hrajú ústrednú rolu vo vytváraní a regulovaní protinádorovej imunity. Po zachytení antigénov nádoru iDC prechádzajú fenotypovými a funčnými zmenami a diferencujú sa na matDC. Medzi DC a NK bunkami je intímne prenikanie na začiatku imunitnej reakcie proti vírusom a nádorovým bunkám [15]. Na základe vyššie spomenutých účinkov BioBranu na NK aktivitu sme chceli vymedziť jeho možnú rolu pri maturácii DC in vitro. Aplikovali sme dve maturačné procedúry, ktoré sa používajú na prípravu DC z periférnych krvných monocytov. Prietoková cytometrická analýza expresie antigénov bunkového povrchu ako aj testy vychytávania kvapiek dextránu potvrdili účinnú produkciu aj nezrelých aj zrelých DC. BioBran dokázal na koncentrácii závislé zmenšenie CD14 a  augmentáciu CD83 markerov diferenciácie u matDC1 resp. iDC buniek. Navyše, zníženie vychytávania dextránu a up-regulácia expresie ko-stimulačných molekúl podporovala presun smerom k zrelšiemu DC fenotypu navodenom BioBranom.
Cytokínová vzorka uvoľnená z nádorových buniek a nádorovej strómy zložených z fibroblastov, endoteliálnych buniek a infiltrovaných imunitných buniek kooperatívne ovplyvňuje DC aktiváciu. Nádorová infiltrácia CTL alebo T, NK a NKT bunkami súvisí s priaznivou prognózou u rôznych neoplázií, ako je melanóm, karcinómy hrubého čreva a vaječníkov [16-18]. Na druhej strane neefektívna aktivácia DC u karcinómu pankreasu [19], indukcia T-bunkovej anergie sprostredkovanej APC bunkami [20], alebo zmenený vzorec infiltrácie DC spolu so sekvenciou kolorektálneho adenokarcinómu [21] sú príkladmi toho, ako sa nádory vyhýbajú rozoznaniu imunitným systémom. Liečba BioBranom navodila na koncentrácii závislú augmentáciu CD123 expresiu antigénov aj u nezrelých aj u zrelých DC, zatiaľ čo zníženie CD11c expresie bolo pozorované len u matDC2 buniek. Teda fenotyp CMM2-maturovaných DC pripomína typickú maturáciu plasmatocytoidných DC. Nedávno bola opísaná produkcia mDC z CD34+ buniek, ktoré vyjadrujú markery aj myeloidných aj plasmacytoidných DC [22]. Podobne bola pozorovaná ko-expresia CD123 a CD11c antigénov na z monotyctov derivovaných DC, ako aj znížené vychytávanie FITC-značeného dextránu spôsobené maturáciou. [23]. Toto je v súlade s našimi výsledkami, získanými kombináciou BioBranu s CMM1. Na druhej strane bola opísaná z krvi derivovaná podmnožina CD123+mDC s vysokou absorpciou FITC-značeného dextránu, ktorá korelovala s nezrelým fenotypom a so signifikantnou nádor-inhibujúcou aktivitou [24]. Až do dnes zostáva nejasný mechanizmus, v ktorom buď samotný BioBran alebo v kombinácii s maturačnými zmesami ovplyvňuje expresiu ko-stimulačných a diferenciačných markerov. Okrem imunomodulatórnych účinkov BioBran zvyšuje kvasinkami navodenú apoptózu MCF-7 buniek [25] a senzitizovaných ľudských T-buniek buniek leukémie smrtiacimi receptormi CD95-navodenú apoptózu [26]. Predpokladáme, že BioBran ako účinný modifikátor biologickej odpovede môže stimulovať maturáciu DC aj in vivo. DC sú centrálne regulátory imunitného prepojenia vrodených a  adaptívnych imunitných reakcií, ich prítomnosť v mikroprostredí nádorov koreluje s prežitím [27], hoci ich počet a funkčnosť sú u pacientov s rakovinou ovplyvnené [28, 29]. Možný prospešný účinok BioBranu v budúcom scenári, v ktorom odstránenie inhibitórnych signálov v mikroprostredí nádoru v kombinácii s inými terapeutickými stratégiami môže byť úspešné pri prekonávaní imunologickej nedostatočnosti.

Autori ďakujú za odbornú technickú pomoc pani Margite Sulikovej a pani Jane Chovancovej. Táto práca bola podporená komerčným grantom od Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd. Takisto ďakujeme všetkým darcom krvi za darovanie krvných vzoriek pre túto štúdiu.

      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon