BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
MUDr. JODI MARKUS,* MUDr. ALICIA MILLER,† MUDr. MEGAN SMITH,‡ A MUDr. IDA ORENGO,*MUDr. Jodi Markus, MUDr. Alicia Miller, MUDr. Megan Smith a MUDr. Ida Orengo ukázali, že nemajú žiaden signifikantný vzťah s komerčnými podporovateľmi.

Táto kazuistika popisuje zriedkavý nádor liečený operáciou a podporou prípravkom, ktorý si našiel pacient sám na internete.

Kazuistika

U 68-ročného muža, belocha, s anamnézou mnohopočetných kožných bazocelulárnych a skvamocelulárnych karcinómov bola zistená nová 0,5 cm veľká, červená papula v oblasti pravého ramena. Pri biopsii sa tumor javil ako ohraničený bunkový uzol nachádzajúci sa v dermis. Epidermis nad ním bola mierne akantotická. Tumor sa skladal z okrúhlych až vretenovitých buniek so stredným stupňom pleomorfizmu. Tieto bunky boli tesne natlačené medzi tenkostennými cievnymi kanálikmi vystlanými jedinou vrstvou endoteliálnych buniek, ktoré mali okrskovite tvar jelenieho paroha Jadrá boli vezikulárne a mali prominujúce jadierka. Boli prítomné ojedinelé mitózy v maximálnom počte 4 na 10 zorných polí pri veľkom zväčšení. Nádorové bunky sa farbili silne pozitívne na vimentín, ale boli negatívne na cytokeratín, antigén epiteliálnej membrány, CD68, S-100 proteín a myoglobín. Aktínové protilátky ofarbili hladký sval prítomný okolo ojedinele sa vyskytujúcich ciev a CD34 ofarbilo endotel . Výsledky zodpovedali diagnóze hemangiopericytómu.

Lézia bola odstránená širokou lokálnou excíziou. Rádiologické vyšetrenia odhalili mnohopočetné pľúcne noduly. Biopsia z hílovej lymfatickej uzliny potvrdila prítomnosť metastatického hemangiopericytómu. Pacient odmietol ďalšiu chirurgickú liečbu, chemoterapiu alebo rádioterapiu a začal užívať BioBran (MGN-3 - modifikátor biologickej odpovede), ktorý našiel na internete. Pľúcne ložiská sa neustále zmenšovali, čo bolo potrvdené opakovanými zobrazovacími vyšetreniami, a v čase uzávierky tohoto článku (34 mesiacov po začatí liečby) už nádor nebol detekovateľný počítačovou tomografiou.

Hemangiopericytóm je zriedkavý mezenchymálny novotvar, krorý zvyčajne vychádza z hlbokých mäkkých tkanív dolných končatín, panvovového dna alebo retroperitonea1. Pri makroskopickom vyšetrení väčšinu lézií tvorí solitárny, dobre ohraničený tumor so solídnym homogénnym vzhľadom, rôznych farieb prerušovaným niekoľkými rozšírenými cievnymi priestormi. Môžu byť viditeľné fokálne oblasti krvácania, nekrózy alebo cystickej degenerácie.

Od roku 1942, kedy Stout a Murray prvý krát popísali tento nádor, bolo publikovaných vyše 600 prípadov2. Výskyt hemangiopericytómu na koži bol v anglickej literatúre publikovaný v menej než 20 prípadoch.

*Oddelenie dermatológie a Oddelenie dermatopatológie, Baylor College of Medicine, Houston, Texas;
Oddelenie dermatológie, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida
©2006 by the American Society for Dermatologic Surgery, Inc.
Vydalo Blackwell Publishing
ISSN: 1076-0512; Dermatol Surg 2006; 32:145–147; DOI: 10.1111j1524-4725.2006.32023

V mnohých z týchto prípadov nádor pravdepodobne vznikol v subkutánnom tkanive a invadoval dermis. Liečbou voľby je v tomto prípade široká lokálna excízia s adjuvantou rádioterapiou alebo bez adjuvantnej rádioterapie3. Prognóza pacientov s hemangiopericytómom je rôzna a závisí vo veľkej miere od veľkosti a uloženia nádoru a od jeho klinického správania. Doteraz neboli stanovené definitívne histologické kritériá určujúce prognózu tohoto nádoru. Zistenie zvýšenej bunkovej hustoty, bunkového pleomorfizmu, ložiskovej kalcifikácie, hemorágie, nekrózy a viac než 4 mitóz na 10 zorných polí pri veľkom zväčšení poukazujú na metastatický potenciál4,5. Publikovaná celková miera recidív (lokálnych aj vzdialených) je 50,5% pre muskuloskeletálne tumory, 41% pre intraabdominálne tumory a 80% pre tumory centrálneho nervového systému6. Časy sledovania v prípadchoch kožných hemangiopericytómov, popísaných v literatúre, nie sú dostatočné pre posúdenie miery recidív. Stredná doba do objavenia sa metastáz sa ukazuje byť 8 rokov po primárnej liečebe a boli popísané prípady výskytu metastáz aj po 16 rokoch7. Lokálna recidíva tumoru bola popísaná až 26 rokov po primárnej resekcii8.

BioBran (MGN-3) je arabinoxylán extrahovaný z ryžových otrúb, enzymaticky modifikovaný extraktom z huby Hyphomycetes mycelia. In vivo štúdie na myšiach zaznamenali zvýšenú aktivitu buniek - prirodzených zabíjačov (natural killer cells) pri suplementácii MGN-39. In vitro štúdia odhalila zvýšenú produkciu faktora alfa, spôsobujúceho nekrózu nádorov (tumor necrosis factor alfa) a interferónu gama lymfocytmi v periférnej krvi, do ktorej bol pridaný MGN-310. Navyše sa zistilo, že BioBran v ľudskej leukemickej bunkovej kultúre zvyšuje apoptózu, indukovanú protilátkami anti-CD9511. Tento modifikátor biologickej odpovede bol skúmaný na limitovanom počte pacientov s chorobou, vyvolanou ľudským vírusom imunodeficiencie (Human Immunodeficiency Virus - HIV), alebo s rakovinou, pričom bolo pozorované následné zlepšenie funkcie prirodzených zabíjačov a aktivity choroby12,13. Sú však potrebé ďalšie štúdie na zistenie terapeutického benefitu tejto relatívne novej zlúčeniny.

Nie je zriedkavým javom, že pacienti hľadajú na internete nekonvenčné liečebné možnosti. Tento pacient si sám vyhľadal a objednal tento prípravok cez internet a sám si túto podpornú liečbu nasadil a monitoroval. Je dôležité aby si lekári uvedomili, že ich pacienti takéto podporné liečebné postupy používajú.

Korešpondenciu a požiadavky na separátne výtlačky adresujte:
Ida Orengo, MD, Baylor
College of Medicine, One Baylor Plaza,
Houston, TX 77030, alebo e-mail:
iorengo@bcm.edu
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon