BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
Mestská univerzita Nagoya, Fakulta lekárskych vied, Oddelenie gastroenterológie a metabolizmu.
Takeshi Kamiya, Michiko Shikano, Takashi Joh

50. výročné stretnutie Japonskej gastroenterologickej spoločnosti Journal of Gastroenterology, zväzok 105, špeciálne vydanie
Ciele: Predpokladá sa, že syndróm dráždivého čreva (irribable bowel syndrome - IBS) je spojený s mnohými faktormi, ktoré zapríčiňujú rôzne funkčné poruchy čreva, prostredníctvom interakcie mozog-črevo. V nedávnych rokoch sa zistilo, že gastrointestinálny zápal mierneho stupňa a abnormálna aktivácia slizničného imunitného systému sú tiež spojené so začiatkom a patofyziológiou IBS. Tieto zistenia dali vznik konceptu postinfekčného IBS. MGN-3 je modifikovaná arabinoxylánová zlúčenina, extrahovaná z ryžových otrúb. Je kategorizovaná ako funkčná potravina, obsahujúca modifikované polysacharidy rastlinného pôvodu. V predchádzajúcich in vivo a in vitro štúdiách sa ukázalo sa, že BioBran má rôzne cytoprotektívne účinky, vrátane protizápalových a imunomodulačných účinkov. V tejto štúdii sme skúmali účinky protizápalových a imunomodulačných aktivít BioBranu na klinické príznaky IBS.

Metódy: Táto štúdia bola dizajnovaná ako randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia. Podieľalo sa na nej 34 pacientov s IBS (14 mužov a 20 žien, vo veku 25 až 70 rokov). Pacienti boli zaradení buď do skupiny s BioBran (skupina M) alebo do skupiny s placebom (skupina P) a dostávali buď 1 g BioBranu, alebo placebo, dva krát denne, počas štyroch týždňov. Zmeny symptómov, vrátane frekvencie stolice, konzistencie stolice, pocitu neúplného vyprázdnenia a nafúknutia brucha boli hodnotené v týždenných intervaloch, použitím dotazníkového prieskumu a bola použitá hodnotiaca škála gastrointestinálnych symptómov (gastrointestinal symptom rating scale - GSRS) na vyhodnotenie symptómov v období pred liečbou a po liečbe. Na konci liečby bola jej efektivita samohodnotená použitím päťbodovej škály. Hodnotila sa imunokompetencia v období pred liečbou a po liečbe hematologickými testami a merali sa hladiny markerov imunity.

Výsledky: Vyhodnotenie symptómov odhalilo, že v skupine M frekvencia stolice a pocit neúplného vyprázdnenia mali tendenciu k zlepšeniu po 2 až 3 týždňoch od začiatku liečby. GSRS skóre pre hnačku a zápchu sa tiež signifikantne znížilo. Naviac, pri samohodnotení účinnosti, viac ako 50% pacientov odpovedalo, že liečba bola efektívna výberom buď "dobre" alebo "celkom dobre" na päťbodovej škále. Naproti tomu, v skupine P neboli zaznamenané žiadne signifikantné zmeny GSRS skóre a 25% pacientov pri samohodnotení odpovedalo, že liečba bola účinná. Hematologické testy nezaznamenali ani u jednej z týchto dvoch skupín žiadne významnejšie zmeny počtu bielych krviniek alebo hladiny CRP po liečbe, v porovnaní s hodnotami pred liečbou. Avšak rýchlosť zmeny aktivity NK buniek bola signifikantne vyššia v skupine M.

Závery: BioBran so svojimi protizápalovými účinkami bol účinný u niektorých pacientov s IBS. Táto štúdia ukazuje, že BioBran by v budúcnosti mohol byť potencionálnou liečebnou možnosťou.

Kľúčové slová: syndróm dráždivého čreva, imunomodulácia
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon