BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
Prehľad klinickej štúdie BIOSABANOX
Csóka T. 1,2

1 Onkologická ambulancia, NsP Dunajská Streda, Slovenská republika
2 Ganesha s.r.o., zdravotné stredisko Turul, Dunajská Streda, Slovenská republika


Súhrn
Integratívna onkológia je relatívne nový klinický vedný odbor, ktorého dominantným cieľom je individuálny a komplexný prístup k onkologickému pacientovi. V každodennej klinickej praxi využíva metódy konvenčnej onkologickej liečby založenej na vedeckých dôkazoch (EBM), do ktorej inkorporuje prvky komplementárnej (výpomocnej) a holistickej (celostnej) medicíny. V prospektívnej klinickej štúdii BIOSABANOX (11/2010 – 07/2011) sme sledovali 56 pacientov s pokročilým onkologickým ochorením dominantne (nad 90 %) v metastatickom IV. štádiu a 2 pacientov s metabolickým syndrómom X. Pacienti boli rozdelení do troch liečebných ramien. V komplementárnom onkologickom ramene A (n=27) sme ich liečili tzv. integratívnym onkologickým protokolom, kde hlavnou liečebnou modalitou bola konvenčná systémová liečba (chemoterapia s/alebo molekulárnou cielenou liečbou, hormonálna liečba), ktorá bola komplementovaná výpomocným protokolom obsahujúcim špeciálne upravenú diétu, pitný režim, doplnky stravy BioBran, Saba FP, Pro Knox a NES hologramy informačnej medicíny. Komparátorom ramena A bola kontrolná onkologická skupina pacientov B (n=23), ktorí neboli komplementovaní, liečili sme ich len konvenčnou systémovou liečbou. Do tzv. alternatívneho ramena C sme zaradili celkovo 8 pacientov, 6 onkologických v klinických štádiách II-IV. - ktorí z rôznych dôvodov nedostali konvenčnú onkologickú starostlivosť - a 2 pacientov s neonkologickým ochorením – metabolickým syndrómom X. Ich sme liečili komplexnými metódami biologickej holistickej liečby vytvorenými na chronické degeneratívne ochorenia. Klinické sledovanie každého zaradeného pacienta trvalo 90 dní, počas ktorých sme ich monitorovali – okrem oficiálnej diagnostiky – aj diagnostickým arzenálom celostnej medicíny (vizuálna diagnostika tváre, iridologický rozbor, NES analýza biopola ľudského pola, ES-TECH zmapovanie medzibunkového priestoru organizmu, bioelektrická impedančná analýza, fázový uhol, živá a suchá analýza krve). Primárnym cieľom klinického sledovania bolo porovnanie ramien A a B na úrovni výsledných terapeutických odpovedí, výskytu nežiaducich účinkov liečby, zmien nutričného stavu a kvality života pacientov počas liečby. V ramene C zase vývoj onkologického ochorenia, metabolických zmien a celkového zdravotného stavu. Po vyhodnotení výsledkov sme v komplementárnom ramene A oproti kontrolnému ramenu B zaznamenali viac tzv. veľkých terapeutických odpovedí (CR + PR + SD), nižší výskyt hematologických aj nehematologických komplikácií onkologickej liečby. Pacienti v ramene A mali lepší výsledný nutričný stav (BMI, FFM, PA, alb, CRP) a oproti skupine B došlo ku globálnemu zlepšeniu kvality života (únava, chuť do jedla, bolesť). Fázový uhol (PA) z modulu BIA ES-TECH je nezávislým prognostickým faktorom na celkové prežívanie (overall survival) pokročilých nádorových ochorení pankreasu, pľúc, prsníka a hrubého čreva. Pozitívna zmena hodnoty PA počas klinického sledovania v ramenách A a B a negatívna dynamika v ramene B môže signalizovať nový a jednoducho reprodukovateľný prediktívny faktor komplexnej onkologickej starostlivosti. Zo skupiny onkologických pacientov v alternatívnom ramene C sme jedného pacienta vyradili zo štúdie (nespolupráca) , z 5 pacientov 2 dosiahli parciálnu remisiu ochorenia a 3 pacienti ukončili štúdiu v stabilizovanom stave. Ich nutričný stav bol stabilizovaný a oproti vstupnému vyšetreniu sa im zlepšila globálna denná kvalita života. Výrazné zlepšenie sme dosiahli u 2 pacientov s metabolickým syndrómom X (redukcia telesnej hmotnosti a nutričných indexov, optimalizácia metabolických parametrov, redukcia dávok inzulínu, antihypertenzív, zlepšenie koexistujúcej poruchy lipidového spektra). Integratívne onkologické protokoly a celostný prístup k pacientom s pokročilým nádorovým ochorením pozitívne ovplyvňujú ich ochorenie, významne podporujú konvenčné liečebné modality, zlepšujú nutrično-metabolické parametre, psychoemocionálny status pacienta a jeho dennú kvalitu života. Významne sa pri tom redukuje kardiovaskulárne riziko u sledovaných pacientov.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon