BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
Siedmy medzinárodný kongres proti stárnutiu a o Bio medicínskych technológiach. December 11-13,1999, Las Vegas,NV

Mamdooh Ghoneum, Ph.D , prednosta Oddelenia výskumu Univerzity Charlesa Drew v Los Angeles, Kalifornia

Viacero výskumov dokázalo nadmerné riziko rakoviny pre ľudí, pracujúcich v rôznych pracoviskách, kde sa používajú chemikálie. Súčastná štúdia má za cieľ preveriť- preskúmať zmenu imunity v súvislosti s vystavovaním sa toxickým chemikáliám a možné obranné účinky proti týmto chemikáliám použitím MGN - 3. MGN- 3 (BioBran) je nový biologický účinný modifikovaný prvok (BMR), ktorý tvorí arabinoxylanová zložka, čo je polysacharid obsahujúci hemicelulósu - výťažok z ryžových otrúb modifikovaný enzýmami z huby Shiitake (Lentinus edodes - Húževnatec jedlý). Na výskume sa zúčastnilo jedenásť jednotlivcov, ktorí boli permanentne vystavovaní rôznym chemikáliám na pracoviskách. U týchto jednotlivcov bola preukázaná dysfunkcia imunity ako naznačujú nasledovné údaje: nízka hladina prirodzenej NK bunkovej aktivity, blastogenická reakcia na T- bunkové mitogény a B-bunkové mitogény v porovnaní s kontrolnými. Daní jednotlivci (účastníci výskumu) dostávali počas štyroch mesiacov 15 mg/kg/d dávku MGN -3. Liečba aplikovaním MGN - 3 zvýšila NK bunkovú aktivitu 4 až 7- násobne jednotlivo počas dvoch až štyroch mesiacov, zatiaľ čo T a B bunkové funkcie boli o 130% až 150% vyššie ako základná hodnota pred použitím BioBranu.

Imunomodulačná funkcia NK buniek pomocou MGN - 3 taktiež bola preskúmaná u 90 pacientov, ktorí mali rôzne druhy zhubných nádorov - ochorení: prostaty (22), prsníka (20), myelom (16), vaječníky (5), a iné orgány (27). Pred účasťou na tomto výskume bola všetkým pacientom poskytnutá bežná liečba nádorov ako chirurgické ošetrenie, chemoterapia, ožarovanie alebo hormonálna terapia. NK bunková aktivita bola priebežne monitorovaná v mesačných intervaloch použitím K 562, Pacientom bolo počas 2 až 5 rokov podávané MGN - 3 o dávke 45mg/kg/d. Výsledky klinického výskumu MGN - 3 ukázali, že u 95.5% pacientov sa zvýšila NK aktivita (2 - 10 krát ako je základ) o 1 až 2 týždne po liečení. NK aktivita u pacientov bola udržaná na vysokej úrovni počas nasledujúcich 5 rokov. Efekt stresu počas imunomodulacie NK buniek a vplyv liečenia MGN - 3 je hodné objasniť, keďže je známe, že stres má veľký vplyv na znižovanie imunity. Počas doby liečenia s MGN - 3, 11.6% pacientov bolo vystavených rôznemu stresu ako je strata spánku, strata druha alebo družky, prepracovanosť, či finančné problémy. Pacienti vystavení takémuto stresu zaznamenali 40 - 75% zníženie NK aktivity v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou. Po eliminovaní stresu hodnota NK aktivity sa opäť zvýšila na predošlú úroveň.

V závere konštatujeme, že
 1. MGN - 3 je nový biologický účinný modifikovaný prvok (BMR), ktorý ponúka nový imunoterapeutický spôsob liečenia rakoviny zvýšením protinádorových reakcií, čo je dosiahnuté zvýšením aktivity NK buniek-buniek zabíjačov.
 2. Potlačenie NK aktivity vystavovaním sa rôznym chemikáliám je možné plne obnoviť užívaním MGN - 3.
 3. Naše predbežné výsledky poukazujú na to, že stres zapríčiňuje zníženie imunity počas liečby s MGN - 3. Monitorovanie NK aktivity každý mesiac umožní určiť dané zníženie imunity, ktoré vyžaduje následnú úpravu.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon