BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
Henry I . Jacoby, Gary Wnorowski, Karl Sakata, Hiroaki Maeda, Laboratória bezpečnosti produktov, East Brunswick, NJ; Kreatívna stratégia, Tokyo, Japonsko.

MGN-3 (BioBran) je vyrobený z ryžových otrúb čiastočnou hydrolyzáciou vo vode rozpustnej hemicelulóze, ktorú obsahujú ryžové otruby a karbohydrátom, získavaným z mycélia huby Lentinus edodes [US Pat. 5560914]. MGN-3 je biologicky účinný modifikovaný prvok, ktorý zvyšuje NK bunkovú aktivitu u pacientov s narušeným imunitným systémom[Int.J.Immunother.14(1)1998].

Cieľ
Predísť všeobecným patologickým zmenám a strate hmotnosti, ktoré vznikajú dávkovaním cisplatiny (CIS) alebo adriamycinu (ADR), a to ústnym užívaním 5 - 50 mg/kg MGN-3.
 
Metóda
Po 13 dňovej aklimatizácii boli Sprague-Dawley potkany na základe váhy určené na test a pridelené následovné dávky v mg/kg.
 • MGN-3 5mg PO+Veh IP
 • MGN-3 50mg PO+ Veh IP
 • MGN-3 Control PO+CIS 9mg IP
 • MGN-3 5mg PO+CIS 9mg IP
 • MGN-3 50mg PO+CIS 9mg IP
 • MGN-3 Control PO+ADR 10mg IP
 • MGN-3 5mg PO+ADR 10mg IP
 • MGN-3 50mg PO+ADR 10mg IP
Potkanom bolo 11 dní ústne podávané MGN-3 (v destilovanej vode alebo v inom prostriedku). Chemoterapeutické preparáty boli podávané jednotlivým potkanom cez injekciu v tretí deň testu. Potkany boli sledované počas 11 dní. Hmotnosť potkanov bola zaznamenávaná každý druhý deň. V 11. deň bola potkanom daná eutanázia prostredníctvom CO2 inhalácie. Následne bol prehodnotený celkový stav väčšiny orgánov a bolo zaznamenané poškodenie zažívacieho ústrojenstva.
 
Výsledky
Tri potkany z Gr3, štyria z Gr 5 a z Gr 4 uhynuli medzi 7-11 dňom. Potkany, ktoré dostávali MGN- 3 o dávke 5 alebo 50mg /kg PO, preukázali nárast hmotnosti (+72%). Potkany dostávajúce iba CIS alebo ADR preukázali menší nárast alebo zníženie hmotnosti (-1.5%, CIS;+30%, ADR). Potkany, ktoré dostávali MGN-3 o dávke 5 alebo 50 mg plus CIS alebo ADR nabrali viditeľne viac na hmotnosti v porovnaní k hmotnosti, ktorá bola získaná iba pri podávaní chemoterapeutického prostriedku (MGN-3 5mg v CIS liečených potkanov, +11% a +46% v ADR liečených potkanov). MGN-3 50 mg u CIS liečných potkanov, +44% a +43% v ADR liečených potkanov. Ked bola MGN-3 podávaná o dávke 50 mg/kg PO sa predišlo smrti stimulovanej CIS. Potkany, ktorým bolo podávané MGN -3 boli celkovo zdravšie, nabrali na hmotnosti a celkovo bol zaznamenaný menší výskyt črevných ochorení.
 
Záver
MGN -3 sa preukázalo byť efektívne pri získavaní hmotnosti po podávaní toxických dávok v podobe CIS alebo ADR a pri ochrane proti gastro-črevným patologickým zmenám. MGN-3, ktoré má za následok zvýšenie NK bunkovej aktivity a má potenciál napomôcť i pri liečbe iných ochorení, sa taktiež prejavilo ako nenahraditeľné pri zlepšovaní kvality života u pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon