Odborne informácie
NKCP

Vlastnosti natto NKCP

  • je bez zápachu a lepkavej štruktúry, ktoré sú charakteristické pre Bacillus subtilis natto
  • bakteriálne bunky B.subtilis natto boli odstránené
  • je menej antagonistický voči iným liekom - napr. warfarinu, pretože Vitamin K 2 bol z neho odstránený
  • obsahuje pevné množstvo funkčného proteínu, schopného rozkladať peptidy
  • funkčný proteín v NKCP je stabilný pri pH 6,0 - 9,0 a pri teplote do 60°C
  • bezpečnosť prípravku je overená množstvom klinických skúšok na ľuďoch i zvieratách

Funkčnou zložkou NKCP zodpovednou za zníženie rizika trombózy je proteín vyprodukovaný bacilom natto (B. subtilis natto). Toto je jeden z mnohých proteínov obsiahnutých v natto. Jeho činnosť je potvrdená prostredníctvom jeho schopnosti hydrolyzovať syntetické substráty na plazmín a fibrín. Zlepšená trombolytická aktivita bola demonštrovaná v štúdii o psoch, ktorým bol podávaný natto alebo čiastočne čistený extrakt natto a v štúdii o ľuďoch užívajúcich natto.

NKCP má stabilnú aktivitu peptidázy a jeho hlavná účinná látka je proteín vyprodukovaný bacilom natto patriacim do F skupiny bacilopeptidáz. Táto aktivita je stabilná pri pH 6,0 ~ pH 9,0, pri teplote do 60°C a optimálne je pH 9,0. Jeho aktivita sa meria určením schopnosti hydrolyzovať syntetické substráty na plazmín (S -2251) a jeho kvantitatívne určenie je vykonané meraním množstva antigénu reagujúceho s protilátkou špecifickou pre tento proteín, pomocou ELISA.

Enzýmy syntetizované a vylúčené Bacillus subtilis mimo buniek po exponenciálnom rozmnožení

Typy Gén Vlastnosti
Subtilizínová (alkalická) proteázaaprMolekulárna váha podľa SDS-PAGE: 20 kDa 1), 28 kDa2) Nattokinázy. Bol potvrdený jej účinok rozkladu kazeínu a priamy fibrinolytický účinok. Taktiež bola zaznamenaná jej schopnosť rozkladať a inaktivovať inhibítor aktivátora plazminogénu typu 1( PAI-1)2).
Neutrálna proteázanprHlavná exoproteináza ako u apr.
Extracelulárna proteázaeprMolekulárna váha podľa SDS-PAGE: 40-34 kDa
Metalo proteázamprMolekulárna váha podľa SDS-PAGE: 28 kDa3)
Bacillopeptidáza FBprMolekulárna váha podľa SDS-PAGE: 47 kDa3), 48 kDa4). Vylúčená ako 92-kDa proteín a premenená na 80-kDa a 48-kDa proteíny 4). Má vysokú esterázovú ako aj proteinázovú aktivitu 5).

1) Sumi, a kol., Experientia, Zv. 43, 1110-1111, 1987
2) The Journal of Biological chemistry, Zv. 276, str.24690-24696, 2001 Mol Gen Genet 1990, máj,: 486-90
3) Journal of Bacteriology,, Zv. 172, str.1019-1023, 1990
4) The Journal of Biological Chemistry, Zv. 265, str. 6845-6850, 1990
5) Journal of Bacteriology, Zv. 172, str.1470-1477, 1990

Stabilita

Vysušený filtrát kultúry B. subtilis natto (NKCP) bol skúmaný z hľadiska zmien v obsahu proteínov vytvorených natto bacilom a aktivity peptidázy počas skladovania. Po 6 mesiacoch skladovania pri teplote 37°C alebo 24 mesiacoch skladovania pri izbovej teplote neboli pozorované žiadne zmeny v obsahu a aktivite.

Zmeny v aktivite peptidázy prášku NKCP boli ?5% alebo menej pri skladovaní pri teplote 25°C alebo 37°C počas 6 mesiacov.

V teste na termostabilitu aktivity peptidázy bol použitý roztok 1 g prášku NKCP v 10 ml 50 mM tlmivého roztoku kyseliny tris-chlorovodíkovej (obsahujúcej 100 mM NaCl, pH 9,0). Roztok NKCP, ktorý bol uchovávaný pri rôznych teplotách a za rôznych časov, bol pomocou syntetického chromatogénového substrátu S -2251 skúmaný z hľadiska reziduálneho stupňa aktivity peptidázy proteínu vytvoreného B. subtilis natto. Peptidáza v NKCP bola stabilná pri teplote do 60°C.

Bezpečnosť užívania

MutagenitaNegatívna
Akútna toxicita (potkan)LD50>5 000 mg/kg
Subakútna toxicita (potkan)Dávka bez toxického účinku>1,325 mg/kg telesnej váhy/deň samčí jedinec
Dávka bez toxického účinku>1,541 mg/kg telesnej váhy/deň samičí jedinec
Antigenita (morské prasa)Žiadna (podkožná, intravenózna)
Predávkovanie (potkan)U potkaních modelov predĺženej koagulácie, ktorým bola 5 krát podávaná bežná dávka cez dvanástnik sa neprejavilo žiadne krvácanie a NKCP nespôsobil žiadne výrazné príznaky v koagulačnom systéme
Predĺženie času krvácania (potkan)Orálna dávka maximálne 300 mg/kg telesnej váhy nemala žiadny účinok na predĺženie času krvácania
Dlhodobé užívanie u ľudíOsem zdravých jedincov užívalo 750 mg NKCP denne počas 6 týždňov a neboli pozorované žiadne klinické vedľajšie účinky.
Predávkovanie u ľudí23 zdravých jedincov užívalo 1 250 mg NKCP denne počas 7 dní a neboli pozorované žiadne klinické vedľajšie účinky.

Špecifikácia

VzhľadSvetlo žltý prášok
ZápachBez zápachu alebo mierny fermentovaný zápach
Vlhkosť8% alebo menej
Arzén1ppm alebo menej
Ťažké kovy10ppm alebo menej
Počet aerobných úrovní3000FU/g alebo menej
Koliformná baktériaNegatívne
Proteín vyrobený z B. subtilis natto90mg/kg alebo viac